Az Év Irodája Kft.

Az Év Irodája Konferencia & Díjátadó

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg az Az Év Irodája Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szervező”) által Magyarországon szervezett és megrendezésre kerülő Az Év Irodája Konferencia & Díjátadó elnevezésű rendezvény (a továbbiakban: „Rendezvény”) résztvevőire vonatkozó általános feltételeket. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, arra a magyar jog az irányadó.

1. A Szervező adatai:

cégnév: AZ Év Irodája Kft.
székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16.
cégjegyzékszám: 01-09-338356
e-mail: hello@azevirodaja.hu


2. A Rendezvény adatai:

Rendezvény elnevezése: Az Év Irodája Konferencia & Díjátadó
Rendezvény helyszíne: Millenáris D épület - Üvegcsarnok (1024, Budapest, Kis Rókus u. 16-20.)
Rendezvény időpontja: 2022. április 13.
Programok: dijatado.azevirodaja.hu
Weboldal: dijatado.azevirodaja.hu
A Rendezvény díjköteles.

Jegyár:

1) Kiállítói jegy:

 • Early bird: 7500 Ft+ ÁFA/fő – 2022.04.05-ig.
 • Normál jegy: 10 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.04.06-tól.

2) VIP jegy:

 • Early bird: 75 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.04.05-ig.
 • Normál jegy: 100 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.04.06-tól.

*A jegyek étel-ital fogyasztást tartalmaznak, amely a számlán külön tételként kerül feltűntetésre.

3. Fogalommeghatározások:
Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.
Rendezvény: a 2. pontban meghatározott rendezvény.
Résztvevők: azon természetes személyek, akik saját nevükben vagy az őket delegáló jogi személyek nevében jegyet vesznek, akár részt vesznek a Rendezvényen, akár nem.
Szerződés: A Szervező és a Résztvevő között, elektronikus úton kötött szerződés, mely a jegyvásárlást követően jön létre.
Szerződéses Partner: A Rendezvénnyel kapcsolatban a Szervezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző vállalkozás vagy más jogi személy.
Szervező: Az 1. pontban meghatározott társaság.
Weboldal: A Rendezvény hivatalos weboldalai (https://dijatado.azevirodaja.hu/)

4. Az ÁSZF hatálya:

Jelen ÁSZF a Szervezőre és a Résztvevőkre terjed ki. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szervezőt és a Résztvevőket a Rendezvénnyel kapcsolatban. Szervező – a Résztvevők előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szervező a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Weboldalon közzéteszi. Résztvevők a Weboldalon történő jegyvásárlással a jelen ÁSZF-et magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

5. Regisztráció és jegyvásárlás:

 • A Rendezvényen történő részvétel díjköteles. Jegyet kizárólag a Weboldalon, az ott található űrlap kitöltésével és online fizetéssel vagy átutalással vagy bankkártyával lehet vásárolni. Személyes jegyvásárlásra nincs lehetőség. A jegyvásárlással a Szervező és a Résztvevők között elektronikus úton Szerződés jön létre.
 • A jegyvásárláshoz szükséges online fizetési felületet Szervező egyik Szerződéses Partnere üzemelteti. A felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szervező kizárja.
 • A számla pénzügyi teljesítése a - díjköteles - Rendezvényen való részvétel feltétele. A végleges számlát Szervező elektronikusan, a regisztrált jegyvásárló email címére küldi.
 • A Résztvevő felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.
 • Résztvevő kijelenti, hogy a jegyvásárlás során a valóságnak megfelelő adatokat ad meg. Szervező a Résztvevő által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Szervező kizárja.
 • A sikeres regisztrációt és jegyvásárlást követő lemondás vagy a Rendezvényen történő meg nem jelenés esetén a jegy árát Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni. Nem érinti ez a rendelkezés a Fogyasztókat megillető, vonatkozó jogszabályokban előírt jogok gyakorlását, így különösen, a Fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlását a vásárlást követő 14 napon belül.
 • Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. Szervező kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését.
 • Amennyiben a Rendezvény a Szervező érdekkörében felmerült okból marad el, a jegy árát a Szervező visszautalja a Résztvevő részére, a Rendezvény tervezett időpontját követő 3 munkanapon belül. Amennyiben a Rendezvényt a Szervező egy másik időpontban tartja meg, úgy a Résztvevő eldöntheti, hogy részt vesz-e a másik időpontban megrendezésre kerülő Rendezvényen vagy kéri a megvásárolt jegy árának visszatérítését.
  Amennyiben a Rendezvény a Szervező érdekkörén kívül eső bármilyen okból (különösen, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) marad el,
 • Szervező a Résztvevővel szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a jegy árának megtérítésére nem köteles.
  Szervező a Rendezvény mindenkor érvényes árait a Weboldalon is közzéteszi. Szervező fenntartja az árváltoztatás jogát. Szervező az árváltoztatást a Weboldalon közzéteszi.

6. A Rendezvényen történő részvétel feltételei:

 • A Rendezvény előtt megváltott jegyek, feljogosítják a Résztvevőket a Rendezvény területén való tartózkodásra és a díjátadón történő részvételre. A jegyek névre szólnak, azokat átruházni a belépést megelőzően, kizárólag akkor lehetséges, ha az átruházás tényét írásban (e-mail: jakabfi.adrienn@azevirodaja.hu) legkésőbb a Rendezvény napját megelőző munkanapon, 12:00 óráig jelzi a Résztvevő.
 • Belépéskor a Résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza, valamint nem megfelelő öltözék esetén a beléptetést megtagadhatja.
 • Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Ennek megfelelően a Résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A Rendezvényen készített kép-és hangfelvételek az alábbi fórumokon kerülhet nyilvánosságra hozatalra: Weboldal, iroda.hu facebook oldal, iroda.hu instagram oldal.
 • Résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező előzetes engedélye szükséges a Rendezvény egészének, vagy részeinek a rögzítéséhez.
 • A Rendezvény területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása, ideértve a fejvadász tevékenységet is. Ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra.
 • A Résztvevő köteles a többi Résztvevő és az előadók jogait (beleértve a személyiségi jogait) és érdekeit tiszteletben tartani, a Rendezvény eszközeit rendeltetésszerűen használni. Ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra.
 • A Szervező célja, hogy zaklatásmentes élményt biztosítson minden, a Rendezvényre látogatónak, nemre, szexuális orientációra, fogyatékosságra, megjelenésre, testfelépítésre, rasszra, vallásra való tekintet nélkül. A Rendezvény látogatóinak zaklatása semmilyen formában nem megengedett. A szexuális töltetű megjegyzések és megnyilvánulások nem elfogadhatók a Rendezvény keretei között. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a szabályokat megszegő Résztvevőket ellentételezés nélkül kizárják a Rendezvényen történő további részvételből és eltávolítsák őket a Rendezvény helyszínéről.

7. Szerzői jogok:

 • A Rendezvény során keletkező szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogosultság minden esetben a Szervezőt illeti.
 • A Rendezvényen készített kép—és hangfelvételek tekintetében a Szervező térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, az a Szervező kizárólagos tulajdonát képezi.
 • A Weboldalon és a Rendezvény helyszínén megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervező és a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező és a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Résztvevők bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőt és a Szerződéses partnereit illetik meg.


8. A felelősség korlátozása:

 • A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Résztvevőt, mint Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegyárak az előzőekben írt kizárásokra tekintettel kerültek meghatározásra.
 • A Rendezvényen a Résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind a Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.
 • Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Résztvevőjének vagy harmadik személynek. Szervező kizárólag a Rendezvény helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

9. Adatkezelés:

 • Résztvevő a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szervező a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Résztvevőket, mely az alábbi linken érhető el: https://dijatado.azevirodaja.hu/hu/tartalom/adatvedelem

10. Egyéb Rendelkezések:

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
 • Kapcsolattartás: Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. Szervező részéről kijelölt kapcsolattartó: Jakabfi Adrienn (jakabfi.adrienn@azevirodaja.hu)
 • A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.
 • Jelen ÁSZF hatályon kívül helyezi a bármely fél által kiadott dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy szóbeli megállapodást.
 • Jelen ÁSZF 2022. április 13-án lép hatályba.


11. Törvényi hivatkozások:

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól