icom events Kft.

Az év Irodája online díjátadó,

Digitális konferencia

 

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg az icom events Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szervező”) által Magyarországon szervezett és megrendezésre kerülő OfficeUP elnevezésű online rendezvénysorozat résztvevőire vonatkozó általános feltételeket. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, arra a magyar jog az irányadó. 

 

 • A Szervező adatai

 

 

cégnév: icom events Kft.

székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.

cégjegyzékszám: 01-09-338356

honlap: https://officeup.hu/

e-mail: rendezveny@ingatlan.com

 

 

 • A rendezvénysorozat adatai

 

 

A rendezvénysorozat részei: Az Év Irodája díjátadó és Online konferencia (a díjátadó és a konferencia a továbbiakban külön-külön, mint Rendezvény)

 

A Rendezvény online kerül megrendezésre, amelyet a résztvevők a jelen pont szerinti weboldalon érhetnek el a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint.

Az Év Irodája online díjátadó időpontja:  2020.04.30.

Digitális konferencia időpontja: 2020.05.20.

A Rendezvény részletes programlistája az alábbi linken érhető el: https://officeup.hu

Weboldal: https://officeup.hu/

 

Jegyárak: 

 

Az Év Irodája díjátadón való részvétel ingyenes, a weboldalon történő előzetes regisztrációhoz kötött.



Az Digitális konferencia jegyei:

Normál jegy: 14.900,- Ft + áfa / fő

Támogatói jegy: 49.900,- Ft + áfa / fő*



A fenti jegyárak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.

 

 

 • Fogalommeghatározások: 

 

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Rendezvény: a 2. pontban meghatározott rendezvény

Résztvevők: azon természetes személyek, akik saját nevükben vagy az őket delegáló jogi személyek nevében sikeresen regisztrálnak a Weboldalra vagy regisztrálnak a Weboldalra és jegyet vesznek, akár részt vesznek a Rendezvényen, akár nem. A jelen ÁSZF jegyvásárlással kapcsolatos részei értelemszerűen nem vonatkoznak azokra a Résztvevőkre, akik nem vettek jegyet, csak kizárólag regisztráltak a Weboldalon. 

Szerződés: A Szervező és a Résztvevő között, elektronikus úton kötött szerződés, mely a regisztrációt/jegyvásárlást követően jön létre.  

Szerződéses Partner: A Rendezvénnyel kapcsolatban a Szervezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző természetes személy, vállalkozás vagy más jogi személy.

Szervező: Az 1. pontban meghatározott társaság

Weboldal: A Rendezvény hivatalos weboldala (https://officeup.hu). 

 

 • Az ÁSZF hatálya

 

 

 1. Jelen ÁSZF a Szervezőre és a Résztvevőkre terjed ki. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szervezőt és a Résztvevőket a Rendezvénnyel kapcsolatban. Szervező – a Résztvevők előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szervező a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Weboldalon közzéteszi. Résztvevők a Weboldalon történő regisztrációval a jelen ÁSZF-et magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

 

 •  Regisztráció és jegyvásárlás

 

 

 1. Az Online konferencia rendezvényen történő részvétel díjköteles. Jegyvásárlásra a Weboldalon történő regisztrációt követően van lehetőség, ezzel Az Év Irodája díjátadó gálára is regisztrálja magát. Az Év Irodája díjátadón való részvétel ingyenes előzetes regisztrációhoz kötött az esemény weboldalán. Az Online konferenciára jegyet kizárólag a Weboldalon történő regisztrációt követően, az ott található űrlap kitöltésével és online fizetéssel vagy átutalással vagy bankkártyával lehet vásárolni. Személyes jegyvásárlásra nincs lehetőség. A regisztrációval/jegyvásárlással a Szervező és a Résztvevők között elektronikus úton Szerződés jön létre, mely Szerződés létrejöttéről a sikeres regisztrációt követően a Szervező visszaigazoló e-mailt küld a Résztvevő által megadott e-mail címre. 
 2. A jegyvásárláshoz szükséges online fizetési felületet Szervező egyik Szerződéses Partnere üzemelteti. A felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szervező kizárja.
 3. A számla pénzügyi teljesítése a Rendezvényen való részvétel feltétele. A végleges számlát Szervező elektronikusan, a regisztrált jegyvásárló email címére küldi.  
 4. A Résztvevő felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.
 5. Résztvevő kijelenti, hogy a jegyvásárlás során a valóságnak megfelelő adatokat ad meg. Szervező a Résztvevő által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Szervező kizárja. 
 6. A sikeres regisztrációt és jegyvásárlást követő lemondás vagy a Rendezvényen való részvétel hiánya esetén a jegy árát Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni. Nem érinti ez a rendelkezés a Fogyasztókat megillető, vonatkozó jogszabályokban előírt jogok gyakorlását, így különösen, a Fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlását a vásárlást követő 14 napon belül. 
 7. Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. Szervező kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését. 
 8. Amennyiben a Rendezvény a Szervező érdekkörében felmerült okból marad el, a jegy árát a Szervező visszautalja a Résztvevő részére, a Rendezvény tervezett időpontját követő 15 munkanapon belül. Amennyiben a Rendezvényt a Szervező egy másik időpontban tartja meg, úgy a Résztvevő eldöntheti, hogy részt vesz-e a másik időpontban megrendezésre kerülő Rendezvényen vagy kéri a megvásárolt jegy árának visszatérítését.
 9. Amennyiben a Rendezvény a Szervező érdekkörén kívül eső bármilyen okból (különösen, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, vírus, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) marad el, Szervező a Résztvevővel szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a jegy árának megtérítésére nem köteles.
 10. Szervező a Rendezvény mindenkor érvényes árait a Weboldalon is közzéteszi. Szervező fenntartja az árváltoztatás jogát. Árváltoztatás esetén a már regisztrált jelentkezők az eredeti részvételi díjat fizetik. Szervező az árváltoztatást a Weboldalon közzéteszi.
 11. A jegy tartalmazza az alábbiakat:

ONLINE DÍJÁTADÓ JEGY:

- Online díjátadó jegy

 

TÁMOGATÓI JEGY:

- Online konferencia jegy

- Online díjátadó jegy

- Előadások anyagai

- Ingatlan Évkönyv érintésmentes kiszállítása otthonodba a rendezvényt követően

- 8.000 Ft-os ételkiszállítás kupon Budapesten

(Wolt Magyarország Kft. hivatalos kiszállítási területig érvényes)

 

ONLINE KONFERENCIA NORMÁL JEGY:

- Online konferencia jegy

- Előadások anyagai



A Szervező a program és dátum változás jogát fenntartja!



 

 • A Rendezvényen történő részvétel feltételei:

 

 

 1. A Rendezvény megvalósítására online, a Weboldalon keresztül kerül sor. A Résztvevő a regisztráció után, legkésőbb a rendezvény előtti napon email-ben elküldött belépési kód felhasználásával jogosult a Rendezvényen részt venni a Weboldalon regisztrációjába való belépést követően. A belépési kód névre szól, azt átruházni a Rendezvényt megelőzően, kizárólag akkor lehetséges, ha az átruházás tényét írásban (e-mail: garai.gergely@ingatlan.com) legkésőbb a Rendezvény napját megelőző munkanapon, 12:00 óráig jelzi a Résztvevő. A Weboldalon történő belépés után a belépő kód nem átruházható, ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra. 
 2. Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Ennek megfelelően a Résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A Rendezvényen készített kép-és hangfelvételek az alábbi fórumokon kerülhet nyilvánosságra hozatalra: Weboldal, azevirodaja.hu facebook oldal, azevirodaja.hu instagram oldal. 
 3. Résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező előzetes engedélye szükséges a Rendezvény egészének, vagy részeinek a rögzítéséhez. 
 4. A Résztvevő köteles a többi Résztvevő és az előadók jogait (beleértve a személyiségi jogait) és érdekeit tiszteletben tartani. Ellenkező esetben a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvényről való kitiltásra.
 5. A Szervező célja, hogy zaklatásmentes élményt biztosítson minden, a Rendezvényre látogatónak, nemre, szexuális orientációra, fogyatékosságra, megjelenésre, testfelépítésre, rasszra, vallásra való tekintet nélkül. A Rendezvény látogatóinak zaklatása semmilyen formában nem megengedett. A szexuális töltetű megjegyzések és megnyilvánulások nem elfogadhatók a Rendezvény keretei között. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a szabályokat megszegő Résztvevőket ellentételezés nélkül kizárják a Rendezvényen történő további részvételből és a Rendezvényhez való online hozzáférésüket letiltsák. 

 

 

 • Szerzői jogok:

 

 

 1. A Rendezvény során keletkező szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogosultság minden esetben a Szervezőt illeti. 
 2. A Rendezvényről készített kép—és hangfelvételek tekintetében a Szervező térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, az a Szervező kizárólagos tulajdonát képezi.
 3. A Weboldalon megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervező és a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező és a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Résztvevők bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőt és a Szerződéses partnereit illetik meg. 
 4. Kivételt képez a iii. pont alól az eset, amikor a Résztvevő (ez esetben az őt delegáló jogi személy) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldalon a Résztvevő logója megjelenítésre kerüljön. Résztvevő mindezt úgy teheti meg, hogy a Weboldalon keresztül lehetősége van feltölteni a logóját Szervező részére. Résztvevő a feltöltéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a feltöltött lógót a Weboldalon megjelenítse. A lógó feltöltése opcionális, Résztvevőt semmilyen hátrány nem érheti abban az esetben, ha nem tölti fel lógóját a Szervező részére, vagyis a logo feltöltését egyik esetben sem a Szervezőkéri, a kihelyezés minden esetben a Résztvevő kérése és a Résztvevő érdekében történik. Szervező a feltöltött lógókat kizárólag arra használhatja, hogy azt a Weboldalon tájékoztató jelleggel megjelenítse. Szervező a feltöltött lógókat egyébként semmilyen más módon nem használhatja fel, azokon semmilyen jogot nem szerez. Szervező a Rendezvény végét követően köteles a feltöltött lógókat a Weboldalról eltávolítani, kivéve ha a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy logója a Weboldalon továbbra is szerepeljen. A logo feltöltése minden esetben ellenszolgáltatás nélkül történik, Résztvevő semmilyen ellenszolgáltatást nem nyújt Szervező részére a logo feltöltése miatt.

 

 

 • A felelősség korlátozása:

 

 

 1. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Résztvevőt, mint Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegyárak az előzőekben írt kizárásokra tekintettel kerültek meghatározásra.
 2. A Résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind a Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.
 3. Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Résztvevőjének vagy harmadik személynek. 

 

 

 • Adatkezelés:

 

 

 1. Résztvevő a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szervező a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Résztvevőket, mely az alábbi linken érhető el: https://officeup.hu/hu/tartalom/adatvedelem

 

 

 • Egyéb Rendelkezések:

 

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
 2. Kapcsolattartás: Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. Szervező részéről kijelölt kapcsolattartó: Garai Gergely (garai.gergely@azevirodaja.hu)
 3. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.
 4. Jelen ÁSZF hatályon kívül helyezi a bármely fél által kiadott dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy szóbeli megállapodást. 
 5. Jelen ÁSZF 2020. április 7-én lép hatályba. 

 

 

 • Törvényi hivatkozások: 

 

 

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény


A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.